Biblija (gr. βιβλία – „knyga“) – krikščionių šventasis raštas, kurį sudaro Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas. Pirmasis Bibliją į lietuvių kalbą 1590 m. išvertė Jonas Bretkūnas.

Gutenbergo Biblija

Sentencijos

keisti
 1. Akis už akį, dantis už dantį. – Iš 21, 24.
 2. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?
  Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. – 1 Kor 6,19-20.
 3. Aš esu Alfa ir Omega, sako Viešpats Dievas, kuris yra, buvo ir kuris ateis, Visagalis. – Apr 1, 8.
 4. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. – Jn 6, 51.
 5. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. – Jn 4, 24.
 6. Dievas yra Meilė. – 1 Jn 4, 16.
 7. Dievas yra Šviesa. – 1 Jn 1, 5.
 8. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. – Jn 3, 16.
 9. Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės!“ – Pr 1,26.
 10. Duokite – ir jums bus duota. Kokiu saiku seikėsite, tokiu jums bus atseikėta. – Lk 6, 38.
 11. Erškėčiai ir spąstai auga ant sukto žmogaus kelio; atokiai nuo jo laikysis, kas vertina savo gyvastį. – Pat 22, 5.
 12. Gera moteris yra vainikas jos vyrui, o ta, kuri užtraukia gėdą,– lyg puvinys kauluose. – Pat 12,4.
 13. Gimdydama moteris būna sielvarto prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji skausmą užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė į pasaulį žmogus. – Jn 16,21.
 14. Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. – 1 Pt 3,7.
 15. Išminčius tenesididžiuoja savo išmintimi. – Jer 9, 22.
 16. Išminties pradžia yra tokia: įsigyk išminties, įsigyk supratimo, nors tai kainuotų visą, ką turi. – Pat 4, 7.
 17. Išmintinga moteris statosi namus, o kvailoji savuosius nugriauna savo rankomis. – Pat 14, 1.
 18. Išmintingas vaikas tėvui džiaugsmas, o paikas vaikas – skausmas motinai. – Pat 10, 1.
 19. Išmintis yra Dievo dovana. – Išm 8, 16.
 20. Išmintis padeda pelnyti sėkmęKoh 10, 10.
 21. Yra skirtumas tarp žmonos ir mergaitės. Netekėjusi moteris rūpinasi Viešpaties reikalais, kad būtų šventa kūnu ir dvasia, o ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais – kaip patikti vyrui. – 1 Kor 7,32-34.
 22. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų sau šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. – Ef 5, 25-28.
 23. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu. – 1 Pt 3,1.
 24. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios, – Jis kūno gelbėtojas. Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. – Ef 5, 22-24.
 25. Kaip pragaras ir prapultis niekados neprisipildo, taip žmogaus akys niekados nepasisotina. – Pat 27, 20.
 26. Kam gi kvailiui pinigai? Kad nusipirktų išminties, nes jam dar trūksta proto? – Pat 17, 16.
 27. Kas ciesoriaus – ciesoriui, kas Dievo – Dievui. – Mt 22, 21.
 28. Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus.
  Vyro širdis visiškai pasitiki ja ir jo namuose netrūks pelno.
  Visą gyvenimą ji daro vyrui tik gera, o ne pikta.
  Ji ieško vilnos ir lino, noriai dirba savo rankomis.
  Ji lyg prekybininkų laivas parūpina maistą iš toli.
  Ji keliasi anksti rytą, paruošia maisto šeimai ir paskiria tarnaitėms darbą.
  Ji apžiūri lauką, jį nuperka ir savo rankų pelnu užveisia vynuogyną.
  Ji susijuosia jėga, sustiprina savo rankas.
  Ji supranta, kad jos darbas vertingas; jos žiburys negęsta naktį.
  Jos pirštai paima verpstę ir jos rankos dirba.
  Ji ištiesia ranką išalkusiam ir beturčiui.
  Ji nebijo šalčių, nes visi jos namiškiai yra aprengti vilnoniais rūbais.
  Ji pasidaro antklodžių, plona drobė ir purpuras-jos drabužiai.
  Jos vyras yra žinomas vartuose, kai sėdi su krašto vyresniaisiais.
  Ji audžia plonų drobių ir parduoda, pristato juostų pirkliams.
  Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį.
  Ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas.
  Ji prižiūri savo namus ir nevalgo tinginio duonos.
  Jos vaikai pakyla ir vadina ją palaiminta ir jos vyras giria ją:
  „Yra daug gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas!“
  Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama.
  Duok jai jos rankų vaisių, ir jos darbai tegul giria ją vartuose. – Pat 31,10-31.
 29. Kas keikia savo tėvą ar motiną, tas baudžiamas mirtimi. – Iš 21, 17.
 30. Kas nenori dirbti, tenevalgo! – 2 Tes 3, 10.
 31. Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir Viešpaties palankumą. – Pat 18, 22.
 32. Kas saugo burną ir liežuvį, saugo savo sielą nuo nemalonumų. – Pat 21,23.
 33. Ką dievas sujungė, žmogus teneperskiria. – Mt 19, 6.
 34. Kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagis neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. – Mt. 6, 20-21.
 35. Kur yra daug išminties, ten daug ir apmaudo; ir kas daugina žinojimą, didina ir kentėjimą. – Koh 1, 18.
 36. Kvailys juokiasi visu balsu, o išmintingas žmogus kukliai šypsosi. – Sir 21, 20.
 37. Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko. – Pat 29,11.
 38. Kvailių protas yra jų burnoje, o išmintingųjų burna yra jų prote. – Sir 21, 26.
 39. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso patarimo. – Pat 12, 15.
 40. Mano vaike, valgyk medaus, nes jis geras,/ ir medaus lašai iš korio bus saldūs tavo gomuriui. – Pat 24, 13.
 41. Mokyk jaunuolį, kuriuo keliu jis turėtų eiti, jis nenukryps nuo jo, net kai pasens. – Pat 22, 6.
 42. Mokyti kvailį – tai kaip klijuoti sudužusį puodą, ar drumsti saldžiai miegančio žmogaus ramybę. – Sir 22, 9.
 43. Moters grožis padaro jos vyro veidą spindintį, nes pranoksta visa, kas žavi jo akis. – Sir 36, 22.
 44. Namai ir turtai paveldimi iš tėvų, o išmintinga žmona – nuo Viešpaties. – Pat 19, 14.
 45. Neatsiduok moteriai ir neleisk jai trypti savo orumo. – Sir 9, 2.
 46. Nedorybės turtai nepadeda, bet teisumas išgelbsti nuo mirties. – Pat 10, 2.
 47. Negalima vienu metu tarnauti Dievui ir Mamonai. – Mt 6, 24.
 48. Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui, – ji tesilaiko tyliai. – 1 Tim 2,12.
 49. Net kvailys yra laikomas išmintingu, jeigu tyli; protingu, jeigu laiku užsičiaupia. – Pat 17, 28.
 50. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. – Lk 6,36.
 51. Nėra stipresnių nuodų už gyvatės nuodus, nėra didesnio pykčiomoters pyktį. Verčiau su liūtu ir slibinu gyvenčiau, negu su pikta moterimi. – Sir 25, 15-16.
 52. Nėra teisaus, nėra nė vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi nuklydo, visi nuėjo vėjais; nėra kas darytų gera, nėra nė vieno! – Rom 3, 10-12.
 53. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva – vyras, o Kristaus galva – Dievas. – 1 Kor 11, 3.
 54. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. – Mt 5, 39.
 55. O moteriai jis tarė: „Aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą; skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. – Pr 3, 16
 56. Palaimingiau duoti negu imti. – Apd 20, 35.
 57. Palaiminti gailestingieji; jie sulauks gailestingumo. – Mt 5, 7
 58. Pradžioje buvo Žodis... Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. – Jn 1,1-3.
 59. Puikybė apima prieš žūtį, įžūlumas veda į neviltį. – Pat 16, 18.
 60. Smėlio, druskos ir geležies luitas yra mažesnė našta, negu kvailas žmogus. – Sir 22, 15.
 61. Susituokusiems įsakau ne aš, bet Viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikytų su vyru; – taip pat ir vyras tenepalieka žmonos. – 1 Kor 7, 10-11.
 62. Sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų. – Ps 34, 13.
 63. Susilaikykite nuo visokio blogio! – 1 Tes 5, 22.
 64. Švelnus atsakymas nuramina pyktį, aštrūs žodžiai sukelia rūstybę. – Pat 15, 1.
 65. Tačiau, kai ėmiau širdimi pažinti išminties ir žinojimo prigimtį ir kvailystę bei paikystę, kad ir tai yra vėjo gaudymas. – Koh 1, 17.
 66. Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu, bet, – kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,– gerais darbais. – 1 Tim 2, 9-10.
 67. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. – Jn 1, 14.
 68. Tebūna tavo šaltinis palaimintas ir džiaukis su savo jaunystės žmona. Ji kaip miela stirna, kaip grakšti elnė. Tegul jos krūtys tenkina tave visą laiką, nuolat mėgaukis jos meile. – Pat 5,18-19.
 69. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. – Heb 13,4.
 70. Teisumas saugo nekaltojo kelią, o nuodėmė pražudo nedorėlį. – Pat 13, 6.
 71. Tinginio kelias apaugęs erškėčiais. – Pat 15, 19.
 72. Tinginys yra kaip mėšlo luitas; kas jį pakelia, nusiplauna rankas. – Sir 22, 2.
 73. Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. – Rom 3, 23.
 74. Viskam yra metas, ir kiekvienam
  reikalui tinkamas laikas po dangumi.
  Laikas gimti ir laikas mirti;
  laikas sodinti ir laikas rauti,
  kas pasodinta.
  Laikas žudyti ir laikas gydyti;
  Laikas griauti ir laikas statyti.
  Laikas verkti ir laikas juoktis;
  Laikas gedėti ir laikas šokti.
  Laikas išmėtyti akmenis ir Laikas juos rinkti;
  Laikas glamonėtis ir laikas
  nesiglamonėti.
  Laikas ieškoti ir laikas pamesti;
  laikas turėti ir laikas išmesti.
  Laikas perplėšti ir laikas susiūti;
  laikas tylėti ir laikas kalbėti.
  Laikas mylėti ir laikas nekęsti;
  Laikas karui ir laikas taikai. – Koh 3, 2-8.
 75. Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. – Koh 3, 1.
 76. Viską darykite su meile. – 1 Kor 16, 14.
 77. Vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu. – Pr 2, 24.
 78. Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! – Mk 13, 33.
 79. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo lūpų! – Mt 4, 4.
 80. Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius. – Pat 16, 9.
 81. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. – 1 Kor 7, 4.
 82. Žodis – kiekvieno darbo pradžia, o svarstymas – kiekvieno veiksmo. – Sir 37, 16.

Apie Bibliją

keisti
 1. Biblija yra amžinai reikšminga, kol egzistuoja pasaulis, niekas negalės pasakyti: aš suvokiau jos visumą ir perpratau jos mintis. Mes kukliai teigiame: jos visuma kelia pagarbą, o mintys pritaikomos kasdieniame gyvenime. – J. V. Gėtė.
 2. Ši knyga, pone, yra uola, ant kurios stovi mūsų respublika. – E. Džeksonas.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –