Biblija

keisti
 1. Susilaikykite nuo visokio blogio! – 1 Tes 5, 22.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį? – A. de Sent-Egziuperi.
 2. Bet koks blogis yra Dievo priešas. – S. Pitagorietis.
 3. Blogiausias žmogus tas, kuris visiškai atsiskiria nuo kitų ir gražiausius širdies lūkesčius skiria sau. – Ž. Ž. Ruso.
 4. Blogis ne išorėje, o mūsų viduje, jis apsigyvena mūsų sieloje. Mes nuo jo vargiai išsigydome dėl to, kad nežinome, jog buvome susirgę. – Seneka.
 5. Blogis, padarytas žmogaus dažnai pergyvena jį patį. – A. Kristi.
 6. Blogis pasaulyje beveik visada kyla iš nežinojimo, o geri norai gali pridaryti tiek pat žalos kiek ir pikta valia, jei nėra išmanymo. – A. Kamiu.
 7. Blogis pats išgeria didžiąją savo nuodų dalį. – Seneka.
 8. Blogis visada brutalesnis, stipresnis, agresyvesnis. Gėris – anemiškas, silpnas, juokingas. Jis nemoka rankomis ginti savo doro veido nuo blogio smūgių. – E.Mieželaitis.
 9. Blogų žmonių peikimas tolygus gyrimui. – Seneka.
 10. Darydamas bloga, pasiduodamas aistroms, kenkdamas panašiems į save, atsisakydamas daryti jiems gera, slopindamas savyje gailestingumą, kiekvienas žmogus, kurio protas dar nėra visiškai aptemęs, labai gerai supranta, kad kiti žmonės jo nekenčia, kad jis turi saugotis jo priešiškumo, jis gėdijasi užsitraukti kitų žmonių panieką bei neapykantą; jis nuolatos jaučiasi esąs reikalingas jų pagalbos; patirtis rodo, jog slapčiausios jo ydos kenkia jam pačiam; jam be paliovos tenka būgštauti, kad jo nusikaltimai bei slaptos ydos atsitiktinai neiškiltų aikštėn; visi šie vaizdiniai ir gimdo gailestį bei sąžinės graužimą net tų žmonių, kurie netiki pomirtinio gyvenimo chimera. – P. A. Holbachas.
 11. Garbingumas yra vienintelis sielos gėris, o nuosmukis – vienintelis blogis. Visi kiti dalykai – menkaverčiai. Jie nei padidina laimės, nei atima, nei didina gėrio, nei atima. – Seneka.
 12. Gėris ir blogis nesikeičia. – Dž. R. R. Tolkinas.
 13. Gyvenimas nėra nei gėris, nei blogis, o tik gėrio ir blogio buveinė. – Seneka.
 14. Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. – M.de Montenis.
 15. Ilgai bendraujant pamilstamas ir blogis, ir gėris. – Seneka.
 16. Iš ryto suvalgykite gyvą rupūžę, ir tą dieną jums nieko blogesnio nebenutiks. – V. Hugo.
 17. Jei mes atvira širdimi priimtume gėrį, lengviau pakeltume ir blogį. – J. V. Gėtė.
 18. Joks blogis nėra didelis, jei jis paskutinis. Atėjo pas tave mirtis? Ji būtų baisi, jei galėtų būti su tavimi, bet ji arba nepasirodys, arba greitai bus praeityje, jokiu būdu ne kitaip. – Seneka.
 19. Kas nesugeba neapkęsti blogio, tas ir gėrio negali mylėti. – R. Rolanas.
 20. Kas nori atsisakyti blogio, tas visuomet žino, ko nori; o tas, kas geidžia daugiau, negu turi, yra aklas abiem akimis. – J. V. Gėtė.
 21. Kas nuolaidžiauja blogiems žmonėms, tas kenkia geriems. – Publijus Siras.
 22. Kiekvienas blogis kaip nors kompensuojamas. Mažiau pinigų – mažiau rūpesčių. Mažesnė sėkmė – mažiau pavyduolių. Net tada, kai mums ne juokai galvoje, slegia ne pats nemalonumas, o tai, kaip į jį reaguojame. – Seneka.
 23. Kovos su blogiu priemonės kartais blogesnės už patį blogį. – Publijus Siras.
 24. Kuo daugiau žmogus turi blogio, tuo labiau jį turime mylėti. – J. V. Gėtė.
 25. Kvaila rinktis blogį, užuot pasirinkus gėrį. – Seneka.
 26. Liaudies pritarimas – blogio įrodymas. – Seneka.
 27. Melas – tai blogio įsikūnijimas. – V. Hugo.
 28. Nebijok nežinojimo, bijok klaidingo žinojimo. Dėl jo yra visas pasaulio blogis. – L. Tolstojus.
 29. Nemokšiškumas – tai prieblanda, kurioje švaistosi blogis. – V. Hugo.
 30. Nepatikti blogiems – girtinas dalykas. – Seneka.
 31. Nesąžiningi oratoriai stengiasi blogį pateikti kaip gėrį. – Platonas.
 32. Nesuprastas gėris atrodo blogis, nesuprastas blogis – gėris. – I. Jašinskaitė.
 33. Net jei esi vienas pats, nekalbėk ir nedaryk nieko blogo. Pratinkis savęs gėdytis daug labiau negu kitų. – Demokritas.
 34. Nė vienas blogas žmogus nebūna laimingas. – Juvenalis.
 35. Nėra pragaištingesnio dalyko vakarykščiam tamsiam pagoniui už Romos katalikų tikėjimą, mat šiame niūriame krašte tebegyvas kažkoks pirmykštis bukas ir užsispyręs blogis, kažkoks tamsos gaivalas, kuris visur įsismelkęs giliai giliai ir įžindomas kartu su motinos pienu, ir tik stiprios dvasios žmonės prieš jį atsilaiko, bet tas gaivalas užplūsta žmonių sielas ir netikėtai ir jie pradeda daryti blogį, ir kai jį padarę nueina pas kunigą išpažinties ir kaipmat gauna išrišimą už savo padarytas nuodėmes, jie ir kitą rytą atsibudę daro pikta, kaip niekur nieko, be jokio sąžinės graužimo, nes žino, kad gerasis Dievulis jiems vis vien atleis, ką jie bepadarytų, o jei nenorės atleisti – jo stabas bus nuplaktas botagu. Ir kunigaikštis Jonušas Radvila, didaus įžvalgumo vyras, tada Norvaišai pasakęs, kad žemaičiams galįs padėti tik Kalvino tikėjimas, kuris teigiąs, kad visi nusidėjėliai ydingi ir pasmerkti vos gimę, ir tik visagalio Viešpaties malonė galinti juos išganyti, ir kad jokios atgailos ir išpažintys gyvenimo pabaigoje nepadėsiančios, o gerus darbus daryti ir Dievo bijoti reikia kiekvieną mielą dieną. – K. Sabaliauskaitė.
 36. Niekas mirtingiesiems nepadarė tiek blogo, kaip tie, kurie gyvena kitaip, negu moko gyventi. – Seneka.
 37. Niekas nenori pripažinti, bet blogi dalykai vis įvyksta. Gal todėl, kad visi jie susiję grandine, kažkas labai seniai padarė pirmą blogą dalyką, o tai paskatino ką nors kitą padaryti dar vieną blogą dalyką, ir taip toliau. Suprantat, kaip tame žaidime: sušnabždi sakinį kam nors į ausį, o tas žmogus sušnibžda tą sakinį darkytam, ir galų gale sakinys išeina visai ne tiks, koks buvo. – Dž. Pikolt.
 38. Pagal vergų moralę blogis kelia baimę; pagal ponų moralę sukelia ir siekia sukelti baimę būtent „geras“ žmogus, tuo tarpu „blogas“ žmogus sukelia tik panieką. – F. Nyčė.
 39. Pasaulyje būtų daroma labai mažai blogio, jei negalima būtų daryti blogio gėrio pavidalu. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 40. Pasaulyje nėra tokio blogio, kurio žmogaus dvasia neįstengtų jei ne paversti gėriu, tai bent padaryti pakenčiamu, pakeliamu, be širdies kartėlio. – O. Vaildas.
 41. Tačiau kai pagalvoji, o gal blogi dalykais atsitinka dėl to, kad tai vienintelis būdas mums priminti, kaip turėtų atrodyti gėris. – Dž. Pikolt.
 42. Taigi baikime, kad kaltė kristų visam mūsų amžiui. Ir mūsų protėviai skundėsi, ir mūsų ainiai skųsis, kad žlugo dora, viešpatauja niekšybė, žmonija smunka į visuotinį blogį. Tačiau viskas stovi toje pačioje vietoje ir stovės, tik truputį pajuda tai šen, tai ten, kaip jūros bangos kylant potvyniui plačiai išsilieja, o atoslūgio metu sugrįžta į krantus. – Seneka.
 43. Tiesa, esama sunkių valandų, bet priešinkis joms; atsuk blogiui nugarą, ir vidinis tavo pavasaris neapgaus. Net senatvę, ir tą ne visuomet palenkia šalta nakties tamsa. – Lukrecijus.
 44. Visiškas neišmanymas – ne didžiausias blogis; kaupti menkai įsisąmonintas žinias – kur kas blogiau. – Platonas.
 45. Visuomet apie save turime sakyti: mes esame blogi, buvome blogi ir būsime (nenoromis) blogi. Bus žmogžudžių, tironų, paleistuvių, šventvagių, išdavikų. – Seneka.
 46. Žmogų vadina blogu ne dėl to, kad jo poelgiai blogi, o dėl to, kad jie duoda pretekstą manyti, jog jis remiasi blogais principais. – I. Kantas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Paveldėtas turtasblogio šaltinis.
 2. Šukos tampa blogos, kai jos tave užgauna.
 1. Mes turime prisiimti ir gėrį, ir blogį.
 1. Kad išmoktum gera – mažai tūkstančio dienų; kad išmoktum bloga – užtenka ir dienos.
 1. Gėris nugali blogį.
 1. Kas bloga prisimins, akies neteks.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –