Mengzi (372 pr. Kr.-289 pr. Kr.) – kinų filosofas.

Mencijus

Sentencijos keisti

Apie dorą keisti

 1. Retai atsitinka, kad tas, kuris troškimus savo riboja, žengtų iš doros kelio. Retai atsitinka, kad tas, kuris daugeliui troškimų pasiduoda, dorai elgtųsi.
 2. Tas, kuris eina doros keliu, turi daug sąjungininkų. Tas, kuris iš šio kelio išsuka, nedaug jų ras.
 3. To, kuris turtų įgijo, vieni nederliaus metai nenumarins. To, kuris dorumo įgijo, šio pasaulio pagedimas negali pakirsti.

Apie elgesį keisti

 1. Jei apmąstydamas savo poelgius pripažįstu, kad nesu geras, tuomet net paprasto žmogaus bijau. O jei pripažįstų, jog elgiuosi gerai, tuomet net tūkstančiams pasirodyti nebijau.
 2. Jei žinai, kad elgiesi netinkamai, keisk savo elgesį iš karto. Nelauk kitų metų.
 3. Tinkamo elgesio kelias arti, bet žmonės jo ieško toli.

Apie nelaimes keisti

 1. Galima išvengti nelaimių, pasiųstų dangaus, tačiau nepavyksta pakelti nelaimių, kurias patys užsitraukiame.
 2. Nėra laimėje ir nelaimėje nieko, ko patys sau nebūtume pasidarę .
 3. Žmonių nelaimė ta, kad nori būti kitų mokytojais.

Apie šalį keisti

 1. Bėgantiems žmonėms neužkerta kelio gerai saugomos sienos. Ne kalnai ir upės lemia šalies galią ir ne ginklai, ne skydai kitų pagarbą skatina.
 2. Kai reikia ginti šalį, palankus laikas neprilygsta palankiai padėčiai, o palanki padėtis neprilygsta gyventojų santvarkai.
 3. Kai visi tik apie savo naudą mąsto, šalis pavojuje.

Apie valdovą keisti

 1. Ar galima sakyti, kad valdovas mėgsta išminčius, jei jiems tarnautojų postų neduoda ir deramai jų neapdovanoja?
 2. Doro valdovo valdomi visi tampa dori. Teisingojo valdomi visi tampa teisingi.
 3. Jei valdovas džiaugiasi savo liaudies džiaugsmais, tai ir liaudis dalysis su juo džiaugsmais. Jei valdovas sielvartauja dėl savo liaudies sielvarto, tai ir liaudis sielvartaus dėl jo sielvarto.
 4. Jei valdovas elgiasi su savo ministrais kaip su šunimis ir arkliais, ministrai laikys valdovą paprastu žmogumi.
 5. Jei valdovas naudą į pirmą vietą, o teisingumą į antrą iškelia, jo valdiniai užsinorės viską iš savo valdovo atimti.
 6. Pabūti blogo valdovo rūmuose arba užmegzti pažintį su blogu žmogumi yra tas pat, kas ištaigingais drabužiais ir su ištaiginga kepure atsisėsti purve ar ant anglių krūvos.
 7. Tikrai gerbia valdovą tas, kuris kalba jam apie tai, kas sunku.

Kitos keisti

 1. Ar tas, kuris strėles daro, yra nežmoniškesnis už tą, kuris daro šarvus?
 2. Blogas valdymas yra lygus žudymui.
 3. Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.
 4. Dori žodžiai nedaro žmonėms tokio įspūdžio kaip doro žmogaus žodžiai.
 5. Dorumas nugali niekšybę, kaip vanduo įveikia ugnį.
 6. Garbės troškimas yra būdingas visiems žmonėms.
 7. Gera taisyklė, kai žodžiai paprasti, o jų prasmė gili.
 8. Iš visko, ką turi žmogus, geriausia yra akis, nes neslepia to, kas žmoguje bloga.
 9. Įgimtoms dorybėms lavinti nėra nieko geresnio kaip riboti troškimus.
 10. Įstatymai patys neveikia.
 11. Jei kas užima postą, o su pareigomis nemoka susidoroti, turi pasišalinti.
 12. Jei pirma pripažinsi, kad gyvenimą esi pasirengęs už ką nors atiduoti, o paskui įsitikinsi, kad šito padaryti negali, tai stinga tau narsos.
 13. Jei tas, kuris viršuje, nesilaiko principų, tie, kurie žemiau už jį, nesilaikys įstatymų.
 14. Kas per greitai žengia į priekį, veikiai turės grįžti.
 15. Lengva duoti kam nors karalystę, bet sunku rasti tokį, kuris tikrai to vertas.
 16. Mokama ne už sumanumą, o už atliktą darbą.
 17. Mokėti pamatyti šventą vyrą, bet neiti jo keliu – tai tartum norėti, kad kas ateitų, o duris priešais uždaryti.
 18. Negirdėjau, kad kas nors, pats būdamas kuprotas, kitus pajėgtų ištiesinti.
 19. Nieko neverta išmintis ir įžvalgumas, jei nepajėgiama pasinaudoti proga.
 20. Tam, kuris jėga trokšta liaudį užvaldyti, liaudis nusileidžia ne širdies liepiama, o tik todėl, kad jėgų stinga pasipriešinti.
 21. Tas, kuris dirba, o tikslo nepasiekia, tegu pačiame savyje ieško nesėkmės priežasties.
 22. Tas, kuris liaudies gerove rūpinasi, viešpataus, ir niekas jam nesipriešins.
 23. Tas, kuris pats palinksta, kitų ištiesinti niekada nepajėgs.
 24. Tas, kuris tarp turtų ir garbės neištvirksta, o nelaimėje ir varge savo įsitikinimų nekeičia, išties yra didis vyras.
 25. Tas, kuris žmones myli, o pats nėra mylimas, tegu ištiria savo požiūrį į artimuosius.
 26. Tas, kuris žmones myli, pats yra mylimas. Tas, kuris juos gerbia, pats yra gerbiamas.
 27. Valdininko postas mokytam yra tas pats, kas žagrė žemdirbiui.
 28. Valdymui nepakanka nė paties didžiausio gerumo.

Nuorodos keisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –